Szanowni Państwo!
Z przykrością informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych musimy zakończyć naszą Akademię INLOGIC. W związku z powyższym, dane osobowe wszystkich uczestników zgodnie z polityką prywatności nie będą przez nas przechowywane i zostaną skasowane.

:: Klauzula informacyjna administratora
o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L z 2016r. Nr 119/1), zwanego dalej „Rozporządzeniem” lub „RODO”, INLOGIC sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Szczecinie, informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: INLOGIC sp. z o.o. sp. k. mająca siedzibę pod adresem ul. Basenowa 6, 70-666 Szczecin, o danych kontaktowych: nr tel. +48 91 350 84 90, adres email: szkolenia@inlogic.pl

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania INLOGIC sp. z o.o. sp. k., a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się za pomocą adresu: szkolenia@inlogic.pl

3. Administrator danych osobowych – INLOGIC sp. z o.o. sp. k. - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
a) realizacji działalności szkoleniowej projektu Akademii INLOGIC dla studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.
b) marketingu i promocji projektu Akademii INLOGIC, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu.
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) podmioty współpracujące w zakresie projektu Akademii INLOGIC tj. Biuro Karier Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

8. W przypadku żądania usunięcia lub poprawiania danych osobowych należy skontaktować się z Administratorem za pomocą maila: szkolenia@inlogic.pl

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w INLOGIC sp. z o.o. sp.k. Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.