Szanowni Państwo!
Z przykrością informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych musimy zakończyć naszą Akademię INLOGIC. W związku z powyższym, dane osobowe wszystkich uczestników zgodnie z polityką prywatności nie będą przez nas przechowywane i zostaną skasowane.

:: Regulamin

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Akademii INLOGIC (zwaną dalej „Akademią”), jest firma INLOGIC sp. z o.o. sp. k., ul. Basenowa 6, 70-666 Szczecin wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000447630, NIP 955-234-49-08, która jest odpowiedzialna za wszelkie sprawy organizacyjne i formalnoprawne (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Partnerem Głównym Akademii INLOGIC jest Biuro Karier Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

3. Celem Akademii INLOGIC jest umożliwienie młodym ludziom, studentom ZUT poszerzanie kwalifikacji bezpłatnie. Dodatkowo trzech uczestników warsztatów, oprócz uzyskanej wiedzy, będzie miało możliwość rozpoczęcia płatnego stażu w firmie INLOGIC.

4. Program Akademii INLOGIC zakłada 5 spotkań (warsztatów) dla studentów z doświadczonymi prelegentami związanymi z takimi dziedzinami jak: nowoczesne technologie, elektryka i elektrotechnika, automatyka i robotyka, energetyka czy teleinformatyka.

5. W założeniu warsztaty Akademii INLOGIC będą odbywać się raz w miesiącu w sali konferencyjnej w siedzibie firmy INLOGIC przy ul. Basenowej 6 w Szczecinie.

6. Pod koniec każdego warsztatu Uczestnicy będą mieli okazję uzyskać certyfikat z danego zagadnienia.

7. Pierwsza edycja programu będzie trwała 5 miesięcy: od stycznia 2020 do maja 2020 roku. Podczas całej edycji zostanie zaplanowanych łącznie 5 spotkań, które będą odbywać się raz w miesiącu.

8. Rejestracja i założenie konta w Akademii przez Uczestnika są jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu Akademii.

9. Regulamin Akademii jest dostępny bezpośrednio w siedzibie Organizatora, Biura Karier ZUT oraz zamieszczony na dedykowanej platformie internetowej www.akademia.inlogic.pl.

10.Uczestnicy nie mogą domagać się od Organizatora pokrycia jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

11. Zasady Akademii określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Akademii i obowiązuje do czasu jej zakończenia, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE – REJESTRACJA

1. Dla Uczestników programu została utworzona specjalna platforma pod adresem www.akademia.inlogic.pl.

2. Na platformie może zarejestrować się maksymalnie 150 osób.

3. Zapisy do rejestracji ruszą pod koniec listopada i będą trwały do końca bieżącego roku tj. do 31 grudnia 2019.

4. Organizator zastrzega, że termin rozpoczęcia programu może się przesunąć w przypadku nie zebrania wystarczającej liczby zarejestrowanych Uczestników – minimum 35 osób.

5. Rejestracja polega na utworzeniu konta oraz podaniu danych Uczestnika – podstawowe: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail oraz informacje o uczelni: wydział ZUT, kierunek i rok studiów. Uczestnik musi podać swoje prawdziwe dane, m.in. dlatego, że na ich podstawie będą wypisywane certyfikaty.

6. Program Akademii INLOGIC przeznaczony jest dla studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, w szczególności dla zainteresowanych osób z Wydziału Elektrycznego. Do programu może zapisać się każdy student ZUT, niezależnie od kierunku, roku studiów czy posiadanej wiedzy.

7. Udział w programie i warsztatach dla Uczestników jest bezpłatny.

8. Po zarejestrowaniu się do programu, na koncie Uczestnika pojawią się 3 główne zakładki:
a. Moje konto – dane Uczestnika tj.: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, wydział ZUT, kierunek i rok studiów.
b. Szkolenia – harmonogram szkoleń z opisem oraz notką biograficzną prelegenta, możliwość zapisu online na konkretne szkolenie oraz przyznane punkty za odbyte szkolenia/ certyfikaty/ aktywności.
c. Regulamin – regulamin programu Akademii INLOGIC.

§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE – UDZIAŁ W WARSZTATACH

1. Zapisy na szkolenia będą odbywać się za pomocą platformy internetowej www.akademia.inlogic.pl.

2. W zakładce „Szkolenia” przy opisie szkolenia oraz notce biograficznej prelegenta będzie umieszczony przycisk „Dołącz do szkolenia”. Za pomocą tego przycisku będzie można zapisać się na konkretne szkolenie.

3. Każdy Uczestnik posiada swoje unikalne konto i nie ma możliwości, by za jego pośrednictwem dokonać zgłoszenia innych osób. Po wysłaniu zgłoszenia na udział w szkoleniu, Uczestnik otrzymuje maila z informacją zwrotną o zakwalifikowaniu się na wydarzenie. (By mieć pewność, że nasze wiadomości zawsze dotrą do Państwa, sugerujemy dodanie naszego adresu do białej listy.)

4. Przesłanie zgłoszenia stanowi ostateczne zobowiązanie do udziału, o ile szkolenie nie zostanie odwołane lub przełożone na inny termin przez Organizatora.

5. Harmonogram szkoleń będzie aktualizowany na bieżąco. Szkolenia będą dodawane do platformy z wyprzedzeniem, nie większym niż miesiąc.

6. O udziale w szkoleniach będzie decydować pierwszeństwo zgłoszeń.

7. Podczas jednego warsztatu w Akademii INLOGIC może wziąć udział grupa studentów, składająca się maksymalnie z 30 osób.

8. Osoby, które zapisały się na szkolenie już po zamknięciu maksymalnej liczby Uczestników, automatycznie trafiają na listę rezerwową tzw. oczekującą.

9. W przypadku, gdy Uczestnik zapisze się na spotkanie, a z dowolnej przyczyny nie będzie mógł się pojawić się na szkoleniu, proszony jest o zgłoszenie tego faktu do Organizatora nie później jak dobę przed szkoleniem. Zgłosić nieobecność można pisząc na adres szkolenia@inlogic.pl lub dzwoniąc pod nr tel. +48 881 444 161.

10. Osoby, które zapisały się na szkolenie, nie pojawiły się na nim oraz w żaden sposób nie poinformowały o nieobecności zostaną usunięte z programu.

11. W momencie, w którym zapisany Uczestnik odwoła swoją obecność na wydarzeniu, w jego miejsce zapraszana jest pierwsza osoba z kolejki z listy rezerwowej.

12. Pod koniec każdego warsztatu będzie krótki test, na podstawie którego zostaną przyznane Uczestnikom certyfikaty.

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki Uczestników podczas warsztatów.

14. Dojazd Uczestników odbywa się na koszt własny.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji fotograficznej i wideo warsztatów do celów archiwalnych i promocyjnych.

§ 4. NAGRODY, PUNKTACJA ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Za uczestnictwo, zdobyty certyfikat oraz aktywność w warsztatach Organizator będzie uczestnikom przyznawał punkty. Punkty będą widoczne na koncie Uczestnika w platformie.

2. Za uczestnictwo w warsztatach można zdobyć 1 punkt.

3. Za zdobycie certyfikatu podczas danego warsztatu można zdobyć 1 punkt.

4. Za aktywność podczas danego warsztatu można zdobyć 1 punkt.

5. Maksymalnie za cały program Uczestnik może zdobyć 15 punktów.

6. Nagrodą w programie jest 3-miesięczny płatny staż zawodowy z perspektywą zatrudnienia w firmie INLOGIC. Organizator zaprasza na staż 3 wybrane osoby, spośród uczestników z największą ilością punktów.

7. Laureaci podczas stażu mają możliwość poszerzenia wiedzy teoretycznej oraz zdobycia praktycznego doświadczenia poprzez aktywne uczestnictwo w codziennych zadaniach firmy.

8. Laureaci będą mogli wybrać konkretny dział w firmie, w którym będą chcieli zdobywać doświadczenie. Do wyboru będą: dział projektowy, dział realizacji, dział programowania oraz dział logistyczny i zaopatrzenia.

9. Pierwsze miejsce – Laureat otrzymuje podczas 3-miesięcznego stażu wynagrodzenie miesięczne w kwocie 3000 zł netto.

10. Drugie miejsce – Laureat otrzymuje podczas 3-miesięcznego stażu wynagrodzenie miesięczne w kwocie 2000 zł netto.

11. Trzecie miejsce – Laureat otrzymuje podczas 3-miesięcznego stażu wynagrodzenie miesięczne w kwocie 1000 zł netto.

12. Wyniki Akademii INLOGIC zostaną ogłoszone w czerwcu 2020 r. za pośrednictwem portalu głównego Akademii INLOGIC oraz kanałami Biura Karier.

13. W przypadku nie przyjęcia nagrody przez któregokolwiek z laureatów, Organizator zastrzega sobie możliwość zaproszenia do odbycia stażu kolejnych uczestników programu.

§ 5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Akademii, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie jej trwania, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ogłoszenia zwycięzców.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Akademia INLOGIC - REKLAMACJA”.

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 14 dni.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z programu Akademii INLOGIC będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.